Artikel 1 – Definities

1.1 Akoestiekspecialist: gebruiker van deze voorwaarden, gevestigd te Kerkrade ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77088425 en btw-identificatienummer: NL003145008B86

1.2 Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Akoestiekspecialist een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Akoestiekspecialist en de wederpartij waarbij Akoestiekspecialist zich heeft verbonden om producten te leveren en/of werkzaamheden te verrichten.

1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die Akoestiekspecialist ten behoeve van de wederpartij verricht, waaronder advieswerkzaamheden, geluidsmetingen en montage van producten.

1.5 Producten: alle zaken die Akoestiekspecialist in het kader van de overeenkomst dient te leveren en eventueel monteren.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op elk aanbod van Akoestiekspecialist en alle overeenkomsten die met Akoestiekspecialist tot stand zijn gekomen.

2.2 Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt uitbesteed aan derden.

2.5 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Indien Akoestiekspecialist niet steeds strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zouden zijn of dat Akoestiekspecialist het recht zou verliezen om in andere gevallen wel strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Aanbod, totstandkoming overeenkomst

3.1 Een door Akoestiekspecialist uitgebracht aanbod is altijd vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.2 Akoestiekspecialist kan niet aan een aanbod worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of indien dit aanbod is gebaseerd op door de wederpartij onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

3.3 De in een aanbod vermelde prijzen zijn altijd exclusief btw, eventuele transportkosten, eventuele kosten voor elektro- en installatietechnische werkzaamheden en eventuele kosten voor het gebruik van hijs- en hefmiddelen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.4 De overeenkomst tot het leveren van producten en/of het verrichten van werkzaamheden komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Voor de producten die via de webshop worden besteld geldt dat de koopovereenkomst pas tot stand komt nadat de wederpartij via mail een bevestiging van zijn of haar bestelling heeft ontvangen.

3.5 Een samengesteld aanbod verplicht Akoestiekspecialist niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 De wederpartij die de overeenkomst met Akoestiekspecialist aangaat verklaart hiertoe bevoegd te zijn.

Artikel 4 – Verplichtingen wederpartij ten aanzien van werkzaamheden

4.1 De wederpartij is verplicht alle informatie te verstrekken waarvan Akoestiekspecialist aangeeft dat deze relevant is of waarvan de wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze informatie relevant is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Akoestiekspecialist is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de wederpartij onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

4.2 De wederpartij is verplicht alle medewerking te verlenen en alle redelijke maatregelen te treffen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

4.3 Indien de overeenkomst voorziet in het verrichten van geluidsmetingen op locatie, dan dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat ten tijde van de
geluidsmetingen geen personen in het gebouw aanwezig zijn. Dit omdat geluidsmetingen schade kunnen veroorzaken aan het gehoor. De wederpartij
is verplicht om haar personeel en eventuele derden tijdig te informeren over de dag en tijd waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en de risico’s op gehoorschade. Akoestiekspecialist is niet aansprakelijk voor eventuele schade die mocht ontstaan doordat er ten tijde van de geluidsmeting personen in het gebouw aanwezig zijn.

4.4 De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle veiligheids-en voorzorgmaatregelen zijn getroffen zodat de door Akoestiekspecialist tewerkgestelde personen hun werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier kunnen uitoefenen.

4.5 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen draagt de wederpartij ervoor zorg dat:

 • de door Akoestiekspecialist tewerkgestelde personen op de overeengekomen dag en tijd toegang krijgen tot de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • kosteloos een container ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van het afval dat ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • de door Akoestiekspecialist tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van de benodigde voorzieningen, zoals gas, water en
  licht.
 • op de locatie dan wel in de directe nabijheid daarvan aan de door Akoestiekspecialist tewerkgestelde personen een (afsluitbare) opslagruimte ter beschikking wordt gesteld waarin gereedschappen en andere zaken kunnen worden opgeslagen.

4.6 Het kan zijn dat de door Akoestiekspecialist tewerkgestelde personen bij het uitvoeren van de montagewerkzaamheden op tafels, bureaus of andere zaken dienen te staan. Deze zaken alsmede de vloer worden niet afgedekt. De wederpartij is hiermee akkoord, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. In dat geval dient de wederpartij zorg te dragen voor verwijdering van voornoemde zaken.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

5.1 Akoestiekspecialist zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Akoestiekspecialist verbindt zich uitsluitend tot inspanningsverbintenis en staat nimmer in voor het bereiken van een bepaald resultaat, tenzij partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

5.2 Eventuele berekeningen naar aanleiding van geluidsmetingen geven slechts een indicatie van de te verwachten akoestische waarden. De werkelijke waarden kunnen afwijken. Dergelijke afwijkingen kunnen niet als een tekortkoming van Akoestiekspecialist worden aangemerkt.

5.3 Zijn partijen voor bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan vangt deze termijn pas aan nadat Akoestiekspecialist alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante gegevens heeft ontvangen. Er is nimmer sprake van een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Akoestiekspecialist schriftelijk in gebreke te stellen. Het verzuim treedt pas in nadat aan Akoestiekspecialist een redelijke termijn is geboden om alsnog de verplichtingen na te komen en nakoming na het verstrijken van deze termijn is uitgebleven.

5.4 Akoestiekspecialist heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Akoestiekspecialist is volledig vrij in de keuze van derden met wie wordt samengewerkt. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 – Verkoop van producten

6.1 De levering van bestelde producten vindt plaats door bezorging op het door de wederpartij opgegeven adres, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De wederpartij is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens, waaronder de juiste opgave van namen en afleveradressen.

6.2 Akoestiekspecialist bepaalt de wijze waarop de producten worden getransporteerd en verpakt. De transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment waarop de producten zijn geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of een door de wederpartij aan te wijzen derde zijn gebracht.

6.4 De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment dat deze worden afgeleverd of aan hem of haar ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij weigert de producten in ontvangst te nemen of geen dan wel verkeerde informatie heeft verstrekt die nodig is voor de levering van de producten, dan zal Akoestiekspecialist de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij is voor de opslag en eventueel  transport van de producten een redelijke vergoeding aan Akoestiekspecialist verschuldigd.

6.5 De eigenschappen van de producten kunnen op onderschikte punten afwijken van hetgeen is overeengekomen. Onder onderschikte punten wordt
verstaan geringe afwijkingen, zoals geringe afwijkingen in kleur, vorm en afmetingen. Geringe afwijkingen levert de wederpartij geen grond op voor opschorting, nakoming, schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst.

6.6 Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 7 – Garantie

7.1 De wederpartij kan alleen aanspraak maken op uitdrukkelijk overeengekomen garantie.

7.2 In geval van fabrieksgarantie dient de wederpartij zich rechtstreeks te wenden tot de fabrikant.

7.3 Een eventueel verstrekte garantie komt te vervallen indien het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik van de producten dan wel van een gebruik in strijd met de gegeven gebruiksvoorschriften of aanwijzingen.

7.4 Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de wederpartij tijdig te reclameren, dat wil zeggen binnen de termijn van artikel 11.1

7.5 Producten die al dan niet onder de garantie voor onderzoek naar de leverancier van Akoestiekspecialist en/of de fabrikant dienen te worden verstuurd, dienen door de wederpartij op diens kosten te zijn verzekerd. De verzendkosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Akoestiekspecialist verkochte en geleverde producten blijven eigendom van Akoestiekspecialist totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2 Het is de wederpartij niet toegestaan om de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 Indien door derdenbeslag wordt gelegd op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust en/of zij rechten daarop willen vestigen, dan is de wederpartij verplicht dit onverwijld aan Akoestiekspecialist te melden.

8.4 De wederpartij is gehouden om de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade (brand, water etc.) en tegen diefstal.

8.5 Indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en zij in verzuim is, is Akoestiekspecialist gerechtigd de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. Alle hiermee gepaard gaande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst

9.1 Het kan voorkomen dat gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst aan te passen. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Dit kan gevolgen hebben voor hetgeen partijen oorspronkelijk zijn overeengekomen, bijvoorbeeld voor wat betreft de prijs en/of termijn van uitvoering dan wel levering.

9.2 Indien de wederpartij gedurende de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen wenst door te voeren, dan komen de hiermee gepaard gaande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst kan door Akoestiekspecialist worden afgewezen indien van Akoestiekspecialist in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hiermee wordt ingestemd.

9.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat sprake is van kostprijsverhogende omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de wederpartij (bijvoorbeeld door nalatigheid in de informatieverstrekking) dan komen de extra kosten die hierdoor mochten ontstaan voor rekening van de wederpartij.

9.4 Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, dan is Akoestiekspecialist gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen aan de wederpartij.

Artikel 10 – Annulering van overeenkomst

10.1 Indien de wederpartij de overeenkomst annuleert, dan is de wederpartij verplicht om alle door Akoestiekspecialist redelijkerwijs gemaakte en te maken kosten te vergoeden evenals het honorarium van Akoestiekspecialist naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van Akoestiekspecialist om vergoeding te vorderen van de gederfde winst en andere uit de annulering voortvloeiende schade.

10.2 Bij annulering van producten blijft de wederpartij de volledige koopprijs verschuldigd.

Artikel 11 – Onderzoek en reclame

11.1 De wederpartij is verplicht bij de levering van de producten dan wel bij de oplevering van de werkzaamheden direct te controleren of het afgeleverde/opgeleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien dit naar het oordeel van de wederpartij niet het geval is, dient de wederpartij Akoestiekspecialist hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, althans in ieder geval binnen 7 dagen nadat de wederpartij het gebrek heeft ontdekt althans had kunnen ontdekken.

11.2 Het niet tijdig reclameren leidt tot het verval van eventuele rechten van de wederpartij die uit een dergelijke reclame mochten voortvloeien en tot verval van eventuele verplichtingen van Akoestiekspecialist.

11.3 Ook indien door de wederpartij tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, waaronder de verplichting tot betaling van het overeengekomen bedrag.

Artikel 12 – Betaling en gevolgen van niet tijdige betaling

12.1 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

12.2 De wederpartij verplicht zich de betaling te verrichten zonder enige verrekening of beroep op opschorting.

12.3 Akoestiekspecialist is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen en is gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst pas aan te vangen nadat de betreffende vooruitbetaling volledig is voldaan.

12.4 Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

12.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij een contractuele vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Tevens is de wederpartij een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van
€ 375,- ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

12.6 Akoestiekspecialist is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat algehele betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden,
met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.

12.7 Indien de wederpartij het niet eens is met de hoogte van de factuur dient de wederpartij dit binnen veertien dagen na factuurdatum aan Akoestiekspecialist schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de factuur bindend zal zijn en enig recht van de wederpartij op reclamatie vervalt.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

13.1 In de volgende gevallen is Akoestiekspecialist gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding te zijn gehouden te zijn, een en ander onverminderd de overige rechten van Akoestiekspecialist, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen:

 • indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan zijn of haar verplichtingen jegens Akoestiekspecialist voldoet,
 • mits de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend,
 • wanneer de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem of haar is verleend,
 • indien beslag is gelegd op de zaken van de wederpartij,
 • wanneer de wederpartij op een andere wijze niet vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken,
 • indien ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van Akoestiekspecialist kan worden gevergd,

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Akoestiekspecialist kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst worden gehouden indien zich een omstandigheid voordoet die buiten de macht van Akoestiekspecialist ligt.

14.2 Onder de in artikel 14.1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan stakingen, ziekte van personeel, tekortschieten van leveranciers, transporteurs of andere derden waarvan Akoestiekspecialist afhankelijk is, natuurrampen, slecht weer, brand, blikseminslag, COVID-19 dan wel andere virussen die gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

14.3 In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Akoestiekspecialist tot enige schadevergoeding is gehouden.

14.4 Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de wederpartij als Akoestiekspecialist gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd wordt naar verhouding afgerekend.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 Akoestiekspecialist is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Akoestiekspecialist of de door Akoestiekspecialist ingeschakelde personen. In het bijzonder is Akoestiekspecialist niet aansprakelijk voor:

a) een tekortkoming van een door Akoestiekspecialist ingeschakelde derde,
b) schade of fouten, tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van de wederpartij,
c) schade ontstaan doordat Akoestiekspecialist is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2 Indien Akoestiekspecialist aansprakelijk mocht zijn dan is iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Akoestiekspecialist gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Akoestiekspecialist.

15.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Akoestiekspecialist beperkt dat de factuurwaarde althans tot het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Akoestiekspecialist betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.

15.4 Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Akoestiekspecialist bestaat, dan is Akoestiekspecialist enkel gehouden de directe schade te vergoeden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: “redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, redelijke kosten gemaakt om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming van verdere schade. Akoestiekspecialist is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder schade wegens gederfde winst of geleden verlies, gemiste besparingen of schade als gevolg van bedrijfstagnatie.

15.5 Akoestiekspecialist is steeds bevoegd de schade van de wederpartij te beperken of ongedaan te maken. De wederpartij is verplicht om hier medewerking aan te verlenen.

15.6 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het moment dat de producten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden zijn voltooid.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

16.1 Akoestiekspecialist dan wel de door Akoestiekspecialist ingeschakelde derden behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen vervaardigde en aan de wederpartij verstrekte werken, waaronder adviezen en rapportage.

16.2 Het is de wederpartij verboden deze werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Akoestiekspecialist te reproduceren, verveelvoudigen, openbaar te maken of op andere wijzen aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 17 – Wijziging algemene voorwaarden

17.1 Akoestiekspecialist behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de wederpartij niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde algemene voorwaarden hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van Akoestiekspecialist of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt, bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1 Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.

18.2 De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.